TRC-HS News

ข่าวสาร และกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการผ่าน ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Thailand Research Center for Health Services System : TRC-HS)

ศูนย์วิจัยฯ จัดประชุมเสนอผลการศึกษาและทบทวนสรุปปิดโครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาการนำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติใน 12 เขตบริการสุขภาพ"

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Saturday, 14 November 2015. Posted in TRC-HS News, News

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้จัดให้มีการประชุมเสนอผลการศึกษาและทบทวนสรุปปิดโครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาการนำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติใน 12 เขตบริการสุขภาพ"

ศูนย์วิจัยฯ จัดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการพัฒนาทางเลือกของกลไกเพื่อพัฒนาระบบ บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ "Health Screening" ในประเทศไทย

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Saturday, 14 November 2015. Posted in TRC-HS News, News

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการพัฒนาทางเลือกของกลไกเพื่อพัฒนาระบบบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ "Health Screening" ในประเทศไทย ณ ห้องประชุมสานใจ 1/2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 6

ศูนย์วิจัยฯ จัดประชุมทบทวนสรุปปิดโครงการวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์สถานการณ์การไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมวางจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง : ระยะที่ 1

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Saturday, 14 November 2015. Posted in TRC-HS News, News

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.30 – 16.00 น. ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จัดการประชุมทบทวนสรุปปิดโครงการวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์สถานการณ์การไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมวางจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง : ระยะที่ 1"  ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์วิจัยฯ ร่วมกับกรมการแพทย์ จัดประชุมนำเสนอผลงานสรุปโครงการการพัฒนาต้นแบบของแบบสำรวจคุณภาพบริการสุขภาพในมุมมองของประชาชนผู้รับบริการระดับประเทศ สำหรับการรับบริการภาครัฐ

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Saturday, 14 November 2015. Posted in TRC-HS News, News

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ร่วมกับกรมการแพทย์ จัดการประชุมนำเสนอผลงานสรุปโครงการการพัฒนาต้นแบบของแบบสำรวจคุณภาพบริการสุขภาพในมุมมองของประชาชนผู้รับบริการระดับประเทศ สำหรับการรับบริการภาครัฐ ภายใต้โครงการ "Quality of Medical Care Survey"

การประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนงานวิจัยของศูนย์วิจัยฯ ครั้งที่1/2558

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Saturday, 14 November 2015. Posted in TRC-HS News, News

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.00 น. ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้มีจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนงานวิจัย ครั้งที่1/2558 ณ ห้องประชุมศึกษาศึกษาภมรสถิตย์ ตึกอปร. ชั้น 19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชุมกำหนดโจทย์การพัฒนา "Hospice Care" ในประเทศไทย

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Saturday, 14 November 2015. Posted in TRC-HS News, News

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 – 15.00 น. ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จัดการประชุมเพื่อกำหนดโจทย์การพัฒนา "Hospice Care" ในประเทศไทย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีบุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และตัวแทนจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ร่วมกำหนดโจทย์การพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ อาทิเช่น สวรส. โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลองค์การมหาชน โรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น โดยมีประเด็นการร่วมประชุมเพื่อกำหนดโจทย์การพัฒนา “Hospice Care” ในประเทศไทย ดังต่อไปนี้

ศูนย์ประสานงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย และประสานงานโครงการ 1 ตำแหน่ง

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Tuesday, 17 June 2014. Posted in TRC-HS News, News

ศูนย์ประสานงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย และประสานงานโครงการประจำศูนย์ประสานงานฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง

การนำเสนอความก้าวหน้าของศูนย์วิจัยฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ สวรส.

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Saturday, 13 June 2015. Posted in TRC-HS News, News

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยฯ ในระยะเวลา 3 ปีแรก ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ สวรส.  ณ ห้องประชุม 801/7 B ตึก อปร.ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรายนามผู้เข้าร่วมฟังการรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการวิเคราะห์สถานการณ์ของการไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ และการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง ระยะที่ 1

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Saturday, 13 June 2015. Posted in TRC-HS News, News

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา โครงการการวิเคราะห์สถานการณ์ของการไม่สามารถจำหน่ายผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ และการพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมจำหน่ายและส่งต่อผู้ป่วยขาลง ระยะที่ 1 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 หลังจากที่ครั้งที่ 1 นั้นได้จัดขึ้นในการประชุมวิชาการของศูนย์วิจัยฯ โดยบูรณนาการเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุม HA National Forum ครั้งที่ 16 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งนี้มีรายละเอียด และกำหนดการดังนี้

รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ นำเสนอผลงานวิจัย ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Sunday, 24 May 2015. Posted in TRC-HS News, News

เมื่อวันที่ 21 - 24 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมวิชาการ “20th International Forum on Quality & Safety in Healthcare 2015” และร่วมนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “Engaging workshop using the TQA assessment: A case of KCMH, Thailand”

ศูนย์วิจัยฯ จัดการประชุมวิชาการของศูนย์วิจัย โดยบูรณนาการร่วมกับงานประชุม HA National Forum ครั้งที่ 16 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Sunday, 24 May 2015. Posted in TRC-HS News, News

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้จัดการประชุมวิชาการของศูนย์วิจัย โดยบูรณนาการเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุม HA National Forum ครั้งที่ 16 “จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ” (Imagination for Quality) ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2558 โดยศูนย์วิจัยฯ จัดให้มีการอภิปรายทางวิชาการในหัวข้อดังนี้

ศูนย์วิจัยฯ ร่วมจัดงานประชุมเรื่อง “ASEAN Integration: Health Impacts and Future Prospects” ในงาน Prince Mahidol Award Conference 2015

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Sunday, 24 May 2015. Posted in TRC-HS News, News

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา เวลา 13.30-17.30 น. HealthSpace.Asia ร่วมกับ มูลนิธิ Rockefeller, ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (TRC-HS) คณะแพทศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Global Health Action Journal ร่วมกันจัดการประชุมเรื่อง “ASEAN Integration: Health Impacts and Future Prospects”. ในงาน Prince Mahidol Award Conference 2015 ณ ห้อง Lotus Suite 5-6 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ดร.นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย และ ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ ไปร่วมนำเสนอผลงานในงาน ประชุมวิชาการ 3rd the Global Symposium on Health System Research ณ เมือง Cape Town ประเทศแอฟริกาใต้

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Sunday, 24 May 2015. Posted in TRC-HS News, News

เมื่อวันที่ 30 กันยายน –3 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ดร.นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย และ ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์วิจัยฯ ไปร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ 3rd the Global Symposium on Health System Research ณ เมือง Cape Town ประเทศแอฟริกาใต้ โดยหัวข้อที่ไปนำเสนอผลงานวิชาการ มีดังต่อไปนี้

รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ได้รับเชิญบรรยายในงานประชุมการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” ของ สวรส.

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Sunday, 24 May 2015. Posted in TRC-HS News, News

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ ได้รับเชิญให้ไปบรรยายในการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ในหัวข้อเรื่อง "ทิศทางงานวิจัยเชิงระบบและนโยบายด้านสุขภาพ" ร่วมด้วย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์, นพ.ภูษิต ประคองสาย และ นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

การเข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะนำศูนย์วิจัยฯ ในงานประชุมการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” ของ สวรส.

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Sunday, 24 May 2015. Posted in TRC-HS News, News

เนื่องด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และเครือสถาบัน ร่วมกับองค์กรภาคี จัดการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” ในวันที่ 4-5 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี เน้นการนำเสนอคุณค่างานวิจัย ที่ไม่ใช่เพียงแค่งานวิจัย แต่เป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และระบบสุขภาพโดยรวม ที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถมาร่วมคิด ร่วมทำวิจัย เพื่อมุ่งให้เกิดความรู้ใหม่และต่อยอดเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาระบบงานด้านสาธารณสุขและระบบสุขภาพต่อไป ภายในงานประกอบด้วยเวทีวิชาการที่เป็นสถานการณ์สุขภาพที่สำคัญในปัจจุบัน อาทิเรื่องสุขภาพคนไทยร่วมสร้างมิติใหม่ในอาเซียน เรื่องทิศทางงานวิจัยเชิงระบบและนโยบายด้านสุขภาพ เรื่อง R2R ปรับเปลี่ยนชีวิตใคร เรื่องงานวิจัยเขตสุขภาพปรับชีวิตคนในเขตให้เปลี่ยนได้อย่างไร ฯลฯ และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย การนี้ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (TRC-HS) ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอ/เผยแพร่ผลงานของศูนย์ฯ แนะนำศูนย์วิจัยฯ และรับสมัครเครือข่ายนักวิจัยในงานด้วย

[12 3 4  >>  

News (2012-2015)