“หมอปิยะสกล” นัดถก รพ.เอกชนพรุ่งนี้ สรุปจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉิน ดันประกาศใช้ให้ทันก่อน 7 วันอันตราย เทศกาลวันสงกรานต์ เผยมีความคืบหน้าแล้วร้อยละ 90 ทั้ง 3 กองทุนยอมรับการปรับรูปแบบการจ่ายจากระบบ “ดีอาร์จี” เป็น การจ่ายแบบกำหนดราคากลาง

กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าปฏิรูปและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุข ด้วยเป้าหมาย ลดป่วย ลดตาย ลดแออัด ลดเวลาในการรอคอย เพิ่มบริการปฐมภูมิในเขตเมือง พร้อมร่วมกับคณะแพทยศาสตร์พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญชั้นสูงและผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำทุกเขตสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยไตวายทุกคนได้รับบริการ ผู้ป่วยโรคหัวใจลดลงร้อยละ 10 ใน 5 ปี ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกคนได้รับยาละลายลิ่มเลือดทันเวลา และการส่งต่อผู้ป่วยได้ในโรงพยาบาลทุกสังกัดแบบไร้รอยต่อ

วิชาชีพ “พยาบาล” ถือเป็นกำลังคนในระบบสุขภาพที่มีบทบาทสำคัญต่อการให้บริการประชาชน ซึ่งปัจจุบันถือว่าอยู่ในภาวะ “ขาดแคลน”

โดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประมาณ 180,000 คน แต่ทำงานในระบบจริงๆ เพียง 130,000 คน ขณะที่ความต้องการพยาบาลมีถึง 160,000 คน

นั่นหมายความว่า ตลาดแรงงานยังขาดแคลนอยู่อีก 30,000 คน

สภาการพยาบาลไทย คาดว่า ถ้าไม่มีมาตรการรับมือ ในปี 2563 อัตราการขาดแคลนพยาบาลจะเพิ่มขึ้นเป็น 50,000 คน

ท่ามกลางปัจจัยที่ถาโถม ทั้งความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สังคมผู้สูงวัย โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ฯลฯ

ขณะที่สถานศึกษาที่ผลิตพยาบาลเข้าสู่ระบบ สามารถผลิตได้ปีละ 10,000 คนเท่านั้น และในจำนวนนี้ เข้าสู่ระบบเพียงร้อยละ 80 และค่อยๆ ลาออกไปในช่วง 5 ปีแรก เนื่องจากการทำงานหนัก เมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ไม่สมดุลกัน

จนสุดท้าย...เหลือพยาบาลอยู่ในระบบเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น!!

กระทรวงสาธารณสุข สร้างต้นแบบ “เตียง 5 สี” แก้ปัญหาเตียงไม่พอ เพิ่มการเข้าถึงของผู้ป่วยวิกฤต ลดส่งต่อไปเอกชน ลดค่าใช่จ่ายรัฐ ที่ผ่านมาลดจาก 4.5 ล้านบาท เหลือ 1 แสนบาท แยกผู้ป่วยที่พ้นวิกฤต 5 กลุ่มโรคให้โรงพยาบาลชุมชนร่วมดูแล โดยโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ เป็นต้นแบบ และเตรียมขยายสู่โรงพยาบาลอื่นๆ

รมว.สธ.ลงนามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ควบคุมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพผู้ประกอบโรคศิลปะ 7 สาขาใหม่ อาทิ แพทย์แผนจีน จิตวิทยาคลินิก เป็นต้น ห้ามโฆษณา ใช้ จ้างวาน หรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาความรู้ความชำนาญของคนเอง กรณีผู้ประกอบโรคศิลปะที่เผยแพร่หรือตอบปัญหาทางสื่อ อนุญาตให้แจ้งสถานที่ประกอบโรคศิลปะได้ แต่ต้องไม่โอ้อวดเกินจริง และต้องไม่ปรากฏเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวในที่เดียวกัน ห้ามฮั้วผลประโยชน์ มีผลใช้แล้วตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 20,000 บาท และปรับอีกวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะยุติการโฆษณา

“หมอโกมาตร” แนะ สธ.ปรับระบบสร้าง “คุณค่า” บุคลากรช่วยดึงคนให้อยู่ในระบบ ชู 3 คีย์เวิร์ด “มีอำนาจในการเลือก มีการพัฒนาตนเอง และมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่” กระตุ้นให้คนทำงานมีความสุข

‘หมอปิยะสกล’ เผยไทยมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพปีละกว่า 4 แสนล้านบาท เฉพาะค่ายา 1.4 แสนล้านกว่าบาท สนับสนุนองค์การเภสัชกรรม บูรณาการความร่วมมือรัฐ เอกชน เร่งรัดพัฒนางานวิจัยด้านยา วัคซีน ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตรงตามความต้องการของประชาชน มั่นใจว่าไทยจะเป็นศูนย์กลางการวิจัยและผลิตยา

รองปลัด สธ.เร่งคลอดระเบียบใหม่เยียวยาบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข หลังผลตีความกฤษฎีการะบุไม่สามารถใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพมาจ่ายได้ เผยจากผลการศึกษาไม่มีระเบียบหรือประกาศฉบับใดที่สามารถนำมาใช้ได้ จึงต้องออกเป็นระเบียบใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียว่าจะออกเป็นใด ระหว่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ระเบียบกระทรวงการคลัง หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดี

สธ.เผย รพ.ทุกสังกัดทั้งรัฐและเอกชน 761 แห่ง หรือ 57% ผ่านคุณภาพสถานพยาบาลมาตรฐาน HA ตั้งเป้าให้ รพ.ทั้ง 1,323 แห่ง พัฒนาให้ผ่านมาตรฐานทั้งหมด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะได้รับบริการที่ดี มีความปลอดภัย

Thursday, 10 March 2016 06:55

Contact Us

Written by

ท่านสามารถติดต่อกับทางศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Thailand Research Center for Health Services System : TRC-HS) ได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

Thailand Research Center for Health Services System (TRC-HS)
Or Por Ror Bldg., 8th fl., Room 808/6, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
1873, Rama IV Rd., Bangkok 10330, Thailand

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Thailand Research Center for Health Services System : TRC-HS)
อาคาร อปร. ชั้น 8 ห้อง 808/6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 10330

Phone : (66) 02 256 4000 ext. 3641
Fax : (66) 02 256 4495
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Name Position E-Mail
รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์วิจัยฯ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์วิจัยฯ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดร. กนิษชานันท์ ช่วยเรือง นักวิจัย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
น.ส. ทักษิณา วัชรีบูรพ์ ผู้ช่วยวิจัยและประสานงานโครงการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
น.ส. สิรินภา ขจีรัตน์วัฒนา ผู้ช่วยวิจัยและประสานงานโครงการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
น.ส. ยุพเยาว์ บุญส่อง ผู้ช่วยวิจัยและประสานงานโครงการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
น.ส. ศรสวรรค์ สอดส่องกิจ ผู้ช่วยวิจัยและประสานงานโครงการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Page 2 of 2