Other News

Other News

‘ปัญหา-ทางออก’ บริการสาธารณสุขเพื่อรากหญ้าในแอฟริกาใต้

Written by Health Focus on Sunday, 01 November 2015. Posted in Other News, News

The Conversation : เลทีเซีย ริสเพล
เดอะ คอนเวอร์เซชั่น : การปฏิรูปประชาธิปไตยในแอฟริกาใต้ยังประโยชน์หลายประการแก่บริการสาธารณสุข โดยเฉพาะการดูแลรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งในแง่บริการสำหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็ก และบริการปฐมภูมิ เช่นเดียวกันกับโครงการก่อตั้งคลินิกซึ่งได้ขยายไปถึงการสาธารณสุขมูลฐาน ตลอดจนการขยับขยายโครงการวัคซีนและโครงการรักษาโรคเอดส์ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก

จี้ กทม.ยกระดับศูนย์สาธารณสุขเป็น รพช. แก้ปัญหาคนกรุงเข้าไม่ถึงการรักษา

Written by Health Focus on Sunday, 01 November 2015. Posted in Other News, News

ประชาชนกว่า 400 คน จี้ผู้ว่าฯ กทม.ยกระดับศูนย์สาธารณสุขเป็น รพ.ชุมชน กระจายสถานพยาบาลให้คน กทม.เข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล ชี้พื้นที่กรุงเทพฯ มีปัญหาสถานพยาบาลกระจุกตัว ซ้ำมีปัญหาแออัด รอคิวนาน พร้อมผลักให้มีการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ระบุ กทม.เป็นพื้นที่เดียวในไทยที่ยังไม่มีกองทุนส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคระดับพื้นที่

แนะยกศูนย์ สธ.กทม.เทียบเท่า รพช. ชี้ซุปเปอร์คลินิกไม่ตอบโจทย์ เหตุดูแค่ OPD

Written by Health Focus on Sunday, 01 November 2015. Posted in Other News, News

“นิมิตร์” ชี้ คน กทม.เข้าไม่ถึงการรักษา ใช้สิทธิบัตรทองต่ำ เหตุโครงสร้างระบบบริการไม่เอื้อ มีเพียงหน่วยบริการปฐมภูมิ ศูนย์บริการสาธารณสุข/คลินิกชุมชนอบอุ่น แต่ขาดหน่วยบริการทุติยภูมิ เหมือน รพช.ในต่างจังหวัด ขณะที่ รพ.ใหญ่ตติยภูมิ กทม.ต้องดูแลประชากรทั้งหมด ไม่ตอบโจทย์ พร้อมเสนอเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ให้เทียบเท่า รพช. ดูแลประชากรแต่ละเขต ช่วยคน กทม.เข้าถึงสิทธิ ชี้ซุปเปอร์คลินิกที่ กทม.ดำเนินการไม่ช่วยแก้ปัญหา ดูแลแค่ผู้ป่วยนอก ไม่ใช่ รพช.พร้อมดันตั้ง กองทุนสุขภาพระดับทัองถิ่น หลัง 14 ปี พื้นที่ กทม.ไม่เกิด ติดไม่มีระเบียบร่วมจ่ายสมทบ และเสนอจัดตั้งกองทุนรักษาพยาบาลคนไร้บ้าน กทม.หลังพบปัญหา รพ.ปฏิเสธการรักษา

พัฒนาระบบขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรไทย คุมเข้มมาตรฐาน เพิ่มส่งออกในอาเซียน

Written by Health Focus on Sunday, 01 November 2015. Posted in Other News, News

กระทรวงสาธารณสุข เข้มมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพรไทย การขึ้นทะเบียน การเฝ้าระวังความปลอดภัยวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด คุ้มครองประชาชนด้านสุขภาพ เพิ่มการส่งออกในภูมิภาคอาเซียน สร้างรายได้ประเทศ

แอปฯ “อสม.ออนไลน์” อาวุธใหม่งานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก

Written by Health Focus on Sunday, 01 November 2015. Posted in Other News, News

สำหรับงานด้านการส่งเสริมป้องกันสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ถือเป็นกลไกสำคัญในการติดตามข้อมูลภาวะสุขภาพในระดับชุมชน ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่น “อสม.ออนไลน์” ขึ้นมา เพื่อให้การติดต่อสื่อสาร และการไหลเวียนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และ อสม.รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เหตุใดผู้ป่วยจึงเรียกร้องการรักษาที่ไม่ได้ประโยชน์

Written by Health Focus on Thursday, 22 October 2015. Posted in Other News, News

คลาร์ก ฮอบสัน : The Conversation
เดอะ คอนเวอร์เซชั่น : สมาคมราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่งสหราชอาณาจักรได้ริเริ่มโครงการ Choosing Wisely เพื่อแก้ไขวัฒนธรรมการรักษาเกินความจำเป็นในบริการสาธารณสุข ตามที่พบว่าผู้ป่วยได้รับสั่งจ่ายยาโดยขาดข้อมูลทางคลินิกรับรองและมีทางเลือกการรักษาอื่นที่ดีกว่า

พลวัตของสุขภาพโลก (Global Health)

Written by Health Focus on Thursday, 22 October 2015. Posted in Other News, News

แนวคิดสุขภาพโลก หรือ Global Health เกิดขึ้นท่ามกลางยุคสมัยที่การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศเจริญถึงที่สุดในศตวรรษที่ 19 ส่งผลให้ปัญหาสุขภาพระหว่างประเทศข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็ว และทำให้การแก้ปัญหาสลับซับซ้อนมากขึ้น ปัญหาสุขภาพจึงมีมิติที่แตกต่างไปจากเดิมที่เคยจำกัดอยู่แต่ในประเทศนั้นๆ ความหมายของสุขภาพโลก (Global Health) จึงหมายถึงสุขภาพของประชาชนในบริบทของโลกและข้ามเขตแดนของมุมมองและปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยการเข้ามามีบทบาทของกลไกนอกภาครัฐอื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย

กระจายอำนาจสาธารณสุข ถ่ายโอนสถานีอนามัยให้ อปท. 10 ปี ไม่คืบหน้า

Written by Health Focus on Thursday, 22 October 2015. Posted in Other News, News

ย้อนเวลากลับไปเกือบ 10 ปี ที่มีความพยายามในการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขโดยการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เกิดขึ้นในประเทศไทย กล่าวคือ นับตั้งแต่มี พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ. 2542 กระทรวงสาธารณสุขได้ทดลองเตรียมการถ่ายโอนสถานีอนามัย 35 แห่งให้แก่ อปท.โดยในปี 2550 สามารถถ่ายโอนสถานีอนามัยได้ 22 แห่ง และต่อมาในปี 2551 ถ่ายโอนสถานีอนามัยได้เพิ่มอีก 6 แห่ง รวมเป็น 28 แห่ง ไม่ครบตามจำนวนสถานีอนามัยที่ตั้งไว้ 35 แห่ง เนื่องจาก อปท.ที่รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยต้องผ่านการประเมินความพร้อมตามแนวทางในการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข

กรมบัญชีกลางปรับเกณฑ์เบิกจ่ายค่ารักษา-ยาแพทย์แผนไทย

Written by Health Focus on Thursday, 22 October 2015. Posted in Other News, News

การเบิกจ่ายค่ายาแผนไทยสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ให้เบิกได้เฉพาะค่ายาที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรค ส่วนยาแผนไทยที่ใช้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทเครื่องสำอาง หรือมีลักษณะเป็นอาหาร ห้ามเบิกจ่ายจากทางราชการ โดยการเบิกค่ายาแผนไทยที่ใช้บำบัดโรคโดยตรงต้องเป็นไปตามการสั่งใช้ยาของแพทย์แผนปัจจุบันที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ประเภทเวชกรรมแผนไทย) หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

6 เดือน ได้ข้อเสนอนโยบายกำลังคนสุขภาพ รับมือเปลี่ยนแปลงในทศวรรษหน้า

Written by Health Focus on Thursday, 22 October 2015. Posted in Other News, News

คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ตั้ง 16 คณะทำงาน ใน 6 เดือน ศึกษาจัดทำข้อเสนอทางนโยบายเพื่อวางแผนกำลังคนสุขภาพ ทั้งจำนวนและสมรรถนะของบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพ ที่สามารถรับมือสถานการณ์อนาคต ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และลักษณะโรค ในระยะ 10 ปีข้างหน้า พร้อมเปิดผลสำรวจพบบัณฑิตจากโครงการ 1 แพทย์ 1 อำเภอ และเภสัชกรชนบท สร้างโอกาสการศึกษาให้นักเรียนจากชนบทได้มากกว่าหลักสูตรอื่น มีสัดส่วนลูกเกษตรกรเข้าศึกษา และบัณฑิตมีแนวโน้มที่ตั้งใจจะทำงานในชนบทมากกว่าหลักสูตรอื่น

สธ.จัดทำยุทธศาสตร์สุขภาพโลก สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของคนไทย

Written by Health Focus on Friday, 16 October 2015. Posted in Other News, News

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพและภาคประชาสังคม จัดทำและพัฒนากรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลก พ.ศ. 2559-2562 เป็นฉบับแรกของประเทศไทย สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้คนไทย สอดคล้องนโยบายด้านสุขภาพของประชาคมโลก เตรียมนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา

สธ.จับมือท่องเที่ยว พัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Written by Health Focus on Friday, 16 October 2015. Posted in Other News, News

กระทรวงสาธารณสุขจับมือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในระยะเร่งด่วนเร่งจัดทำระบบเก็บค่าประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ ขยายเวลาพำนักในไทย กรณีเข้ารักษาพยาบาลกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และจีนจากเดิม 14-30 วัน เป็น 90 วัน ส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ จัดทำแพ็คเก็จสุขภาพ และพัฒนาสถานบริการรองรับนักท่องเที่ยว

โครงการฟันเทียมพระราชทานชวนผู้สูงอายุสิทธิบัตรทองใส่ฟันเทียมฟรี

Written by Health Focus on Friday, 16 October 2015. Posted in Other News, News

กรมอนามัย สปสช. และคณะทันตแพทย์ 9 มหาวิทยาลัย เชิญชวนผู้สูงอายุสิทธิ์บัตรทอง 60 ปีขึ้นไป รับบริการใส่ฟันเทียมฟรี ภายใต้ “โครงการฟันเทียมพระราชทาน ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ที่หน่วยบริการร่วมโครงการ เพื่อมีฟันบดเคี้ยวอาหาร เพิ่มคุณภาพชีวิต ถึง 31 พ.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติม 1330

สธ.ตั้งหน่วยดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เตรียมผู้ป่วยและญาติให้พร้อมก่อนกลับบ้าน

Written by Health Focus on Friday, 16 October 2015. Posted in Other News, News

กระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลในสังกัดตั้งหน่วยดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เตรียมความพร้อมผู้ป่วยและญาติเพื่อให้พร้อมกลับไปใช้ชีวิตในช่วงวาระสุดท้ายที่บ้าน ตามมติสมัชชาอนามัยโลก

“หมอปิยะสกล” มอบนโยบายปี 59 ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

Written by Health Focus on Friday, 16 October 2015. Posted in Other News, News

รมว.สธ.มอบกรอบการทำงานให้บรรลุนโยบายที่กำหนด 8 ข้อ เน้นการทำงานแบบบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพ ต้องเห็นผลงานเป็นรูปธรรมภายใน 3 เดือน 6 เดือน และ1 ปี เพื่อเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

<<  1 2 [34 5 6 7  >>  

News (2012-2015)