News

News (21)

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Thailand Center for Health Services System : TRC-HS) ได้รวบรวมข่าวสาร และกิจกรรมของศูนย์ฯ รวมทั้งข่าวสารที่มี่ความเกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพ เพื่อเป็นการเผยแผ่สู่ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านสุขภาพ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้รับทราบความเป็นไปต่างๆ ของระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย

โดยทางศูนย์ฯ ได้จัดกลุ่มแยกเป็นข่างสารจากศูนย์ฯ (TRC-HS News) และข่าวสารทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพ (Other News)

Children categories

TRC-HS News

ข่าว กิจกกรม การประชุม ของศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Thailand Center for Health Services System : TRC-HS)

View items...
Other News

ข่าว กิจกรรมต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย

View items...

วิชาชีพ “พยาบาล” ถือเป็นกำลังคนในระบบสุขภาพที่มีบทบาทสำคัญต่อการให้บริการประชาชน ซึ่งปัจจุบันถือว่าอยู่ในภาวะ “ขาดแคลน”

โดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประมาณ 180,000 คน แต่ทำงานในระบบจริงๆ เพียง 130,000 คน ขณะที่ความต้องการพยาบาลมีถึง 160,000 คน

นั่นหมายความว่า ตลาดแรงงานยังขาดแคลนอยู่อีก 30,000 คน

สภาการพยาบาลไทย คาดว่า ถ้าไม่มีมาตรการรับมือ ในปี 2563 อัตราการขาดแคลนพยาบาลจะเพิ่มขึ้นเป็น 50,000 คน

ท่ามกลางปัจจัยที่ถาโถม ทั้งความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สังคมผู้สูงวัย โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ฯลฯ

ขณะที่สถานศึกษาที่ผลิตพยาบาลเข้าสู่ระบบ สามารถผลิตได้ปีละ 10,000 คนเท่านั้น และในจำนวนนี้ เข้าสู่ระบบเพียงร้อยละ 80 และค่อยๆ ลาออกไปในช่วง 5 ปีแรก เนื่องจากการทำงานหนัก เมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ไม่สมดุลกัน

จนสุดท้าย...เหลือพยาบาลอยู่ในระบบเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น!!

กระทรวงสาธารณสุข สร้างต้นแบบ “เตียง 5 สี” แก้ปัญหาเตียงไม่พอ เพิ่มการเข้าถึงของผู้ป่วยวิกฤต ลดส่งต่อไปเอกชน ลดค่าใช่จ่ายรัฐ ที่ผ่านมาลดจาก 4.5 ล้านบาท เหลือ 1 แสนบาท แยกผู้ป่วยที่พ้นวิกฤต 5 กลุ่มโรคให้โรงพยาบาลชุมชนร่วมดูแล โดยโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ เป็นต้นแบบ และเตรียมขยายสู่โรงพยาบาลอื่นๆ

รมว.สธ.ลงนามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ควบคุมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพผู้ประกอบโรคศิลปะ 7 สาขาใหม่ อาทิ แพทย์แผนจีน จิตวิทยาคลินิก เป็นต้น ห้ามโฆษณา ใช้ จ้างวาน หรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาความรู้ความชำนาญของคนเอง กรณีผู้ประกอบโรคศิลปะที่เผยแพร่หรือตอบปัญหาทางสื่อ อนุญาตให้แจ้งสถานที่ประกอบโรคศิลปะได้ แต่ต้องไม่โอ้อวดเกินจริง และต้องไม่ปรากฏเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวในที่เดียวกัน ห้ามฮั้วผลประโยชน์ มีผลใช้แล้วตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 20,000 บาท และปรับอีกวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะยุติการโฆษณา

“หมอโกมาตร” แนะ สธ.ปรับระบบสร้าง “คุณค่า” บุคลากรช่วยดึงคนให้อยู่ในระบบ ชู 3 คีย์เวิร์ด “มีอำนาจในการเลือก มีการพัฒนาตนเอง และมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่” กระตุ้นให้คนทำงานมีความสุข

‘หมอปิยะสกล’ เผยไทยมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพปีละกว่า 4 แสนล้านบาท เฉพาะค่ายา 1.4 แสนล้านกว่าบาท สนับสนุนองค์การเภสัชกรรม บูรณาการความร่วมมือรัฐ เอกชน เร่งรัดพัฒนางานวิจัยด้านยา วัคซีน ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตรงตามความต้องการของประชาชน มั่นใจว่าไทยจะเป็นศูนย์กลางการวิจัยและผลิตยา

รองปลัด สธ.เร่งคลอดระเบียบใหม่เยียวยาบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข หลังผลตีความกฤษฎีการะบุไม่สามารถใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพมาจ่ายได้ เผยจากผลการศึกษาไม่มีระเบียบหรือประกาศฉบับใดที่สามารถนำมาใช้ได้ จึงต้องออกเป็นระเบียบใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียว่าจะออกเป็นใด ระหว่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ระเบียบกระทรวงการคลัง หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดี

สธ.เผย รพ.ทุกสังกัดทั้งรัฐและเอกชน 761 แห่ง หรือ 57% ผ่านคุณภาพสถานพยาบาลมาตรฐาน HA ตั้งเป้าให้ รพ.ทั้ง 1,323 แห่ง พัฒนาให้ผ่านมาตรฐานทั้งหมด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะได้รับบริการที่ดี มีความปลอดภัย

Page 2 of 2