TRC-HS News

TRC-HS News (1)

ข่าว กิจกกรม การประชุม ของศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Thailand Center for Health Services System : TRC-HS)

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย เชิญประชุมกลุ่มผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ภายใต้ "โครงการวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาระบบบริการเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (Hospicecare) ในประเทศไทย"