เมื่อ เร็วๆ นี้มีประเด็นที่น่าสนใจในระบบสาธารณสุข กรณีที่แพทยสภาเสนอให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 โดยไม่ให้ครอบคลุมถึงการรักษาพยาบาล ซึ่งขณะนั้น นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายก แพทยสภาให้สัมภาษณ์ว่า ได้เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมว่าแพทย์ เป็น “ผู้ให้บริบาล” ไม่ใช่ “ผู้ให้บริการ” ซึ่งเท่ากับผู้ป่วยไม่ใช่ผู้บริโภค และแพทย์จะไม่รวมอยู่ในคดีผู้บริโภคอีกต่อไป หลักการนี้เป็นสากล ไม่มีประเทศไหนให้เรื่องการแพทย์เป็นคดีผู้บริโภคแบบไทย บางประเทศถึงกับออกกฎหมายว่าในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินห้ามฟ้องทางแพ่งกับผู้ให้ การช่วยเหลือด้วยซ้ำเพราะไม่เช่นนั้นจะไม่มีใครกล้าช่วยเลย ขณะที่ประเทศไทย ทุกวันนี้เห็นได้ชัดเจนว่าหมอไม่กล้ารักษาและส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่นหมด ดังนั้นวิธีนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพราะทำให้หมอกล้ารักษามากขึ้น

Published in Other News