www.weforum.org : ในระหว่างที่ประชาคมโลกกำลังให้ความสนใจกับการประชุมที่เมืองดาวอสนี้หลายคนคงนึกถึงจุดเด่นของสวิตเซอร์แลนด์ใน แง่ของการเป็นประเทศแห่งบริการที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระบบสุขภาพของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งถือกันว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

Published in Other News