Friday, 29 April 2016 09:46

แผนยุทธศาสตร์กำลังคน สธ.ปี 60-64 เสร็จแล้ว เตรียมตั้ง คกก.ขับเคลื่อนต่อ

Rate this item
(0 votes)

สธ.ขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวงสาธารณสุข 3 แนวทาง คือ กำลังคน การพัฒนาระบบบริการ และการพัฒนาองค์กร เผยจัดทำแผนยุทธศาสตร์กำลังคนกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560-2564 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการเพื่อวางยุทธศาสตร์การทำงานต่อไป

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข บรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารบุคลากรสาธารณสุข มีการวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีแผนยุทธศาสตร์กำลังคนทั้งการผลิต การกระจาย การพัฒนาตลอดจนการธำรงรักษาไว้ในระบบ ให้มีทั้งศักยภาพและเพียงพอต่อการจัด บริการสุขภาพเพื่อประชาชน เน้นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต ผู้ใช้ ประชาสังคม และชุมชน ท้องถิ่น เน้นการผลิตที่มีฐานในระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ การศึกษาร่วมกันระหว่างสาขาวิชาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังอยู่ระหว่างการปฏิรูปและขับเคลื่อนระบบ บริการสาธารณสุข ได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์กำลังคนกระทรวงสาธารณ สุข (People strategy) เป็น 1 ใน 3 แผนยุทธศาสตร์ ที่ต้องเร่งขับเคลื่อนไปพร้อมกับ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการ (Service strategy) และ ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร (Governance strategy) ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์กำลังคนกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560-2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการเพื่อวางยุทธศาสตร์การทำงานต่อไป

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า ได้ให้ 12 เขตบริการสุขภาพ ทบทวนโครงสร้างการจัดระบบริการสุขภาพ พัฒนาระบบการจ้างงาน ให้มีความมั่นคง มีสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งปรับระบบบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านกำลังคน ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ เพื่อให้บุคลากรมีขวัญกำลังใจดี มีความสุข และความภูมิใจ โดยใช้มาตรการทั้งด้านการศึกษา การบริหารจัดการ มาตรการทางสังคมและการเงิน อย่างครบวงจร โดยหารือกับคณะกรรมการวางแผนกำลังด้านสาธารณสุขแห่งชาติ ดำเนินการวางแผนกำลังคนด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ทั้ง ก.พ. กพร. สภาพัฒน์ ทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงระบบบริการสุขภาพ  

ทั้งนี้ การที่บุคลากรได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานทำให้เกิดผลคือ 

1.ลดและขจัดความขัดแย้งคนในองค์การ สร้างสัมพันธภาพที่ดี ใช้สันติวิธีในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความปรองดอง

2.สร้างพลังจิตใต้สำนึกที่ดีให้บุคลากรสามารถนำคุณธรรม จริยธรรม ศีล 5 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

3.บุคลากรมีศิลปะการเป็นผู้นำ เป็นผู้บริหารที่ดีโดยใช้หลักธรรมาธิปไตย คิดเชิงบวก มีความอ่อนน้อมและให้อภัยซึ่งกันและกัน

4.บุคลากรมีความกตัญญูต่อองค์กร มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

5.บุคลากรมีการพัฒนาด้านอารมณ์ EQ ลดอัตตาตัวตน ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น สามารถทำงานเป็นทีมได้

6.บุคลากรมีพลังในการทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร ให้เป็นองค์กรที่มีชีวิต มีความรัก มีการเรียนรู้ มีการสื่อสารเชื่อมโยงที่ดี

แหล่งที่มาของข่าว : Website Health Focus

http://www.hfocus.org/content/2016/04/12081

Read 830 times Last modified on Friday, 29 April 2016 09:51