Articles tagged with: องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น

สธ. สปสช.ลงนาม JICA หนุนไทยต้นแบบหลักประกันสุขภาพ-พัฒนา Long Term Care

Written by Health Focus on Friday, 27 November 2015. Posted in Other News, News

สธ. สปสช.ลงนามข้อหารือความร่วมมือกับ JICA ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านหลักประกันสุขภาพระหว่างไทยและญี่ปุ่น ในการพัฒนาบุคลากรและให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบในการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับประเทศในประเทศอื่น ด้าน สธ.เผยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมโดยชุมชนสาหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย

News (2012-2015)