Articles tagged with: หลักประกันสุขภาพ

สธ. สปสช.ลงนาม JICA หนุนไทยต้นแบบหลักประกันสุขภาพ-พัฒนา Long Term Care

Written by Health Focus on Friday, 27 November 2015. Posted in Other News, News

สธ. สปสช.ลงนามข้อหารือความร่วมมือกับ JICA ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านหลักประกันสุขภาพระหว่างไทยและญี่ปุ่น ในการพัฒนาบุคลากรและให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบในการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับประเทศในประเทศอื่น ด้าน สธ.เผยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมโดยชุมชนสาหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย

‘ประยุทธ์’ แนะอาเซียนจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ ปชช.สร้างความเข้มเเข็งจากภายใน

Written by Health Focus on Friday, 27 November 2015. Posted in Other News, News

พล.อ.ประยุทธ์ ร่วมกำหนดทิศทางของประชาคมอาเซียน เน้นสร้างเข้มแข็งจากภายใน มีเอกภาพ พร้อมรับมือกับความท้าทาย แนะ รัฐบาลควรพิจารณาจัดสรรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่ประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งไทยพร้อมจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในด้านนี้

ธนาคารโลกหนุนหลักประกันสุขภาพ ชี้รัฐต้องเพิ่มงบให้พอ เพื่อไม่กระทบคุณภาพบริการ

Written by Health Focus on Friday, 20 November 2015. Posted in Other News, News

ผู้แทนธนาคารโลก หนุน “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” เน้นเพิ่มความสำคัญแก้ปัญหาฝั่งผู้ให้บริการ งบต้องเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ไม่กระทบคุณภาพบริการ “นักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขโลก” ระบุ รัฐต้องจัดสรรงบจากภาษีอย่างเสมอภาค ดูแลประชาชนทุกระบบอย่างเท่าเทียม ด้าน “นิมิตร์” ยัน ไทยต้องมีระบบหลักประกันสุขภาพระบบเดียว แต่หากมีหลายระบบ ต้องเดินหน้าข้อเสนอ 8 ข้อลดความเหลื่อมล้ำ

หนุน สสอ./สสจ. เป็น ‘หน่วยบริการร่วมป้องกันโรค’ ภายใต้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ

Written by Health Focus on Friday, 20 November 2015. Posted in Other News, News

“หมอพูลชัย” หนุน สสอ./สสจ. เป็น “หน่วยบริการร่วมป้องกันโรค” ภายใต้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ แนะแยก “งบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” ออกจากงบเหมาจ่ายลงโรงพยาบาล เหตุถูกรวมเป็นงบรักษา กระทบต่องานส่งเสริมสุขภาพฯ ระบุการส่งตรง สสอ./สสจ. จะช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองทำงานร่วมท้องถิ่นมากขึ้น

นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ : ความกลมกลืนหลักประกันสุขภาพ ทางเลือกเพื่อลดไม่เท่าเทียม

Written by Health Focus on Friday, 20 November 2015. Posted in Other News, News

การจัดตั้ง “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” นับเป็นการปฏิรูประบบสุขภาพครั้งใหญ่ของประเทศไทย เพราะช่วยให้คนไทยถึง 48 ล้านคน มีระบบหลักประกันสุขภาพรองรับ เข้าถึงการรักษาได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง แต่ในช่วง 14 ปีของการดำเนินนโยบายนี้ยังไม่บรรลุเป้าหมายในแง่ของการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทำให้ยังคงปรากฎความไม่เท่าเทียม แม้ว่าจะมีความพยายามเพื่อลดช่องว่างนี้ลงอย่างต่อเนื่องก็ตาม

สภาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เดินหน้าหรือถอยหลัง

Written by Health Focus on Friday, 20 November 2015. Posted in Other News, News

นสพ.ไทยรัฐ :  “สภาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ “ระบบหลักประกันสุขภาพประเทศไทย”  สำหรับแนวคิดและการผลักดันเพื่อจัดตั้ง “สภาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) บอกว่า ภายหลังการจัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ “บัตรทอง” ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านการรักษาพยาบาลของประเทศไทย เติมเต็มระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการข้าราชการ เพื่อทำให้คนไทยกว่า 65 ล้านคน เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง

16-17 พ.ย.นี้ ประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ สร้างความกลมเกลียว-ยั่งยืนในระบบ

Written by Health Focus on Saturday, 14 November 2015. Posted in Other News, News

16-17 พ.ย.นี้ ประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย ครั้งที่ 1 “หลักประกันสุขภาพ: ความก้าวหน้า ความท้าทาย และความกลมกลืน” เวทีแลกเปลี่ยนสร้างความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องระบบสุขภาพ มุ่งบูรณาการพัฒนาระบบร่วมกัน สู่ความเท่าเทียมกันและความยั่งยืนระบบหลักประกันสุขภาพประเทศไทย

อัมมาร สยามวาลา : ‘สภาประกันสุขภาพ’ ไม่รวมกองทุน ไม่ใช่ซุปเปอร์บอร์ด แต่เป็นเวทีฉันทามติ

Written by Health Focus on Friday, 06 November 2015. Posted in Other News, News

แม้ว่าการจัดตั้ง “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” จะเป็นการปฏิรูประบบรักษาพยาบาลของประเทศ เพื่อช่วยให้คนไทยมีความเท่าเทียมเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงครอบคลุม แต่หลัง 14 ปีของการดำเนินนโยบายยังไม่บรรลุเป้าหมาย แม้ว่าจะทำให้คนไทยทั้งประเทศมีหลักประกันสุขภาพ แต่ยังมีความเหลื่อมล้ำในสิทธิ์ เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 3 กองทุนรักษาพยาบาลหลักของประเทศ ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการเข้าถึงการรักษา แต่ยังกระทบต่อความยั่งยืนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศในระยะยาว

ผลสำรวจประชาชนพึงพอใจ “บัตรทอง” ปี 58 สูงสุดในรอบ 13 ปี

Written by Health Focus on Friday, 09 October 2015. Posted in Other News, News

ผลสำรวจพึงพอใจบัตรทองปี 58 พบประชาชนพึงพอใจสูงที่สุดในรอบ 13 ปี ได้ 9.11 จากคะแนนเต็มสิบ หมอปิยะสกล ระบุสะท้อนการยอมรับของประชาชนและความเชื่อมั่นต่อคุณภาพรักษาพยาบาล ส่วนความพึงพอใจของบุคลากรสาธารณสุข แม้ไม่เท่าประชาชน แต่ดีขึ้นกว่าเดิมมาก มอบ สปสช.นำข้อคิดเห็นและผลสำรวจไปปรับปรุง

การสาธารณสุขออสเตรเลีย ความท้าทายการปฏิรูปภายใต้ระบบที่แยกส่วน

Written by Health Focus on Friday, 09 October 2015. Posted in Other News, News

เจน ฮอล : The New England Journal of Medicine
N Engl J Med 2015 : ระบบสาธารณสุขของออสเตรเลียประสบความสำเร็จอย่างสูงในแง่ของผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีด้วยการควบคุมต้นทุนที่สมเหตุสมผล ซึ่งชาวออสเตรเลียเป็นหนึ่งในผู้ที่มีอายุคาดเฉลี่ยยาวนานที่สุดและมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีที่ยาวนาน ขณะที่ต้นทุนด้านสาธารณสุขเมื่อประเมินตามสัดส่วนจีดีพีแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของกลุ่มประเทศองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

ทีดีอาร์ไอชี้ หาก สธ.เป็นทั้ง ‘ผู้ซื้อ-ผู้ให้การรักษา’ ทำประชาชนเสียประโยชน์

Written by Health Focus on Sunday, 13 September 2015. Posted in Other News, News

“ทีดีอาร์ไอ” ชี้ สธ.ยืน 2 ขา เล่นบทบาททั้งผู้ซื้อและผู้ให้บริการ ทำประชาชนเสียประโยชน์ เหตุดูแลสิทธิการรักษาไม่เต็มที่ คอยห่วง รพ.ขาดทุน กระทบบริการในระบบบัตรทอง แนะ สธ.ทำหน้าที่ทำหน้าที่ผู้ดูแลกองทุนซื้อบริการสุขภาพแทนประชาชนในทุกกองทุน แต่ต้องโอน รพ.ออกนอกสังกัด ถ้าทำได้ก็โอน สปสช.กลับมาเป็นกรมได้ ด้าน “ดร.อัมมาร” ระบุ บทบาท สธ.-สปสช.ปัจจุบันแยกไม่ออก ต้นเหตุจากการเมือง สธ. ทำบริหาร 2 หน่วยงานก้าวก่ายกัน แนะต้องแยกขาด

‘ทีดีอาร์ไอ’ แนะ สธ.ลงทุนครั้งใหญ่ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ดึงคนชั้นกลางใช้สิทธิ

Written by Health Focus on Saturday, 05 September 2015. Posted in Other News, News

‘ทีดีอาร์ไอ’ ชี้ต้องปรับระบบหลักประกันสุขภาพดึงคนชั้นกลางใช้สิทธิ ลดใช้บริการจ่ายเงินเองใน รพ.เอกชน เหตุกระทบการแย่งทรัพยากร ทำให้ต้นทุนระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐเพิ่มมากขึ้น ‘อัมมาร’ ชี้จะดึงได้ สธ.ต้องลงทุนครั้งใหญ่ พัฒนาระบบ เพิ่มคน เพิ่ม รพ. จัดบริการให้ดีขึ้น ไม่ใช่ผู้ป่วยล้น รพ.แออัด รอคิวนาน บางแห่งดูแลผู้ป่วยถึง 5 แสนคน ระบุหลังปี 40 สธ.ไม่มีการลงทุนในด้านนี้ ต่างจาก ร.ร.แพทย์ แนะหาก สธ.จะเป็นผู้อภิบาลระบบที่ดี ต้องเลิกเป็นเจ้าของ รพ. มาทำหน้าที่ผู้ซื้อบริการ ต่อรองและควบคุมคุณภาพกองทุนสุขภาพในภาพรวมแทน หลังบทบาทขัดแย้งต้องการเป็นทั้งเจ้าของ รพ.และหน่วยงานรับประกัน ชี้หากทำได้ สปสช.ควรย้ายกลับเข้า สธ. แต่ถ้ายังไม่ได้ สปสช.ต้องทำหน้าที่แทนประชาชนต่อไป แนะเพิ่มเม็ดเงินในระบบบัตรทองด้วยการร่วมจ่ายผู้ป่วยนอก ยกเว้นโรคเรื้อรังและค่าใช้จ่ายสูง

รื้อ 30 บาทต้องยึดหลักความเท่าเทียม

Written by Health Focus on Saturday, 22 August 2015. Posted in Other News, News

นสพ.โพสต์ ทูเดย์ : ปัญหาสำคัญที่ถูกบดบังอยู่ภายใต้ความขัดแย้งในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ก็คือโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรในยุคแห่งการปฏิรูป เพราะแม้รัฐบาลชุดนี้จะบริหารประเทศมานาน 1 ปีเศษ นโยบายการปฏิรูประบบหลักประกันฯ ก็ยังไม่คงที่ และยังถูกเจือปนด้วยการเมือง โดยสัญลักษณ์ของความเป็น "ประชานิยม" สร้างภาระงบประมาณ ทำให้โรงพยาบาลขาดทุนจากการบริหารงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ยังทับซ้อนกับการเป็น "รัฐสวัสดิการ" ที่ดูแลคนไทย 48 ล้านคน อย่างเลี่ยงไม่ได้

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ชี้ปัญหา รพ.แออัด ต้องกำหนดเป็นนโยบายรัฐ จึงจะแก้ได้

Written by Health Focus on Saturday, 22 August 2015. Posted in Other News, News

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เผยข้อเท็จจริง รพ.แออัด เหตุผู้ป่วยเพิ่ม ทั้งจากโรคไม่ติดต่อ และสังคมผู้สูงอายุ ชี้ “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” เป็นเพียงระบบที่ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงเท่านั้น แนะทางออก ดึง รพ.เอกชน มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ทั้งผลิตบุคลากรและดูแลผู้ป่วยในระบบ เดินหน้า รพ.ออกนอกระบบ พร้อมเปิด อปท.มีส่วนร่วมระบบบริการสาธารณสุขมากขึ้น ชี้ รมว.สธ.คนเดียวแก้ปัญหาไม่ได้ ต้องกำหนดเป็นนโยบายรัฐ อาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานและวิสัยทัศน์นายกรัฐมนตรีเพื่อผลักดัน

กระตุ้นแอฟริกาใต้เปิดทางพยาบาลร่วมกำหนดนโยบายสุขภาพ

Written by Health Focus on Saturday, 22 August 2015. Posted in Other News, News

พรูเดนซ์ ดิทโลโป : The Conversation

The Conversation : หากพยาบาลในประเทศแอฟริกาใต้ได้รับบทบาทมากขึ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับ นโยบายที่มีผลต่อตนเองและสภาพแวดล้อมการทำงาน ก็จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน และรั้งพยาบาลให้ยังคงอยู่ในภาคบริการสาธารณสุขของแอฟริกาใต้ต่อไป อันจะส่งผลสืบเนื่องไปถึงการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขโดยไม่ติดขัด อย่างไรก็ดีพยาบาลจำนวนมากยังคงมองว่าตนถูกกันออกจากกระบวนการร่างนโยบาย เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าในความชำนาญทางคลินิกของตน และแม้ว่าประเทศแอฟริกาใต้ก้าวหน้าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในด้านการยกระดับตัว ตน บทบาท และอิทธิพลของพยาบาลในกระบวนการร่างนโยบาย ทว่าการมีส่วนร่วมของพยาบาลก็ยังคงไม่ราบรื่นไปเสียทีเดียว

[12 3 4 5  >>  

News (2012-2015)