Articles tagged with: สปสช

เสนอเพิ่มสิทธิประโยชน์โรคหายาก ชี้ภาครัฐไม่สนใจ ทำผู้ป่วยเข้าไม่ถึงการรักษา

Written by Health Focus on Saturday, 19 December 2015. Posted in Other News, News

เสนอ รมว.สธ.ผลักดัน ยารักษาโรคปอมเป (Pompe) และโรคเอมพีเอส (MPS) เข้าบัญชียาหลัก พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์บรรจุปลูกถ่ายไขกระดูกของโรคโกเชร์ (Gaucher) ชนิดที่ 1 กับ ชนิดที่ 3 และ โรคเอมพีเอส (MPS) ให้เข้าในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบุโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกแอลเอสดี เป็นโรคหายาก (Rare Disease) ในประเทศไทยมีผู้ป่วยไม่เกิน 1,000 คน แต่ได้รับการสนับสนุนด้านสาธารณสุขน้อยมาก

สปสช.ลงนาม U.S. CDC พัฒนานโยบายระบบการคลังสุขภาพเพื่อยุติปัญหาเอดส์ในไทย

Written by Health Focus on Saturday, 05 December 2015. Posted in Other News, News

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (U.S. CDC) เพื่อพัฒนางานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่และยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย ข้อตกลงความร่วมมือทางการฉบับแรกระหว่าง สปสช.และ U.S. CDC เน้นการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการนโยบายงานเอชไอวี และการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการป้องกัน ค้นหาและดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย

สธ.-สปสช.-ท้องถิ่น บูรณางานดูแลผู้สูงอายุ ปี 59 นำร่อง 1 แสนคนใน 1 พันตำบล

Written by Health Focus on Saturday, 05 December 2015. Posted in Other News, News

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนแผนพัฒนาดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2559 นำร่อง 1 แสนคนใน 1,000 ตำบล ด้วยหลัก “สังคมไทย ใส่ใจผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”

เภสัช มข.-รพ.ขอนแก่น จับมือ สปสช.นำร่องผู้ป่วยรับยาที่ร้านยา ลดแออัดใน รพ.

Written by Health Focus on Saturday, 05 December 2015. Posted in Other News, News

เผย “โครงการระบบเติมยาผู้ป่วยที่ร้านยาคุณภาพ” หลัง คณะเภสัชศาสตร์ มข. ร้านยาคุณภาพ/ร้านยามีเภสัชกรประจำ 20 แห่ง จับมือ สปสช.-รพ.ศูนย์ขอนแก่น นำร่อง 1 ปี ผลประชาชนพึงพอใจ ช่วยผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองภาวะโรคคงที่สะดวกรับยาใกล้บ้านตามใบสั่งแพทย์ ไม่เสียเวลา ไม่ต้องลางานรับยาที่ รพ. แถมติดตามกินยาอย่างต่อเนื่อง แนะนำใช้ยาอย่างเหมาะสม พร้อมพัฒนาร้านยาหนุนระบบปฐมภูมิ

สธ. สปสช.ลงนาม JICA หนุนไทยต้นแบบหลักประกันสุขภาพ-พัฒนา Long Term Care

Written by Health Focus on Friday, 27 November 2015. Posted in Other News, News

สธ. สปสช.ลงนามข้อหารือความร่วมมือกับ JICA ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านหลักประกันสุขภาพระหว่างไทยและญี่ปุ่น ในการพัฒนาบุคลากรและให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบในการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับประเทศในประเทศอื่น ด้าน สธ.เผยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมโดยชุมชนสาหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย

หนุน สสอ./สสจ. เป็น ‘หน่วยบริการร่วมป้องกันโรค’ ภายใต้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ

Written by Health Focus on Friday, 20 November 2015. Posted in Other News, News

“หมอพูลชัย” หนุน สสอ./สสจ. เป็น “หน่วยบริการร่วมป้องกันโรค” ภายใต้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ แนะแยก “งบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” ออกจากงบเหมาจ่ายลงโรงพยาบาล เหตุถูกรวมเป็นงบรักษา กระทบต่องานส่งเสริมสุขภาพฯ ระบุการส่งตรง สสอ./สสจ. จะช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองทำงานร่วมท้องถิ่นมากขึ้น

สภาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เดินหน้าหรือถอยหลัง

Written by Health Focus on Friday, 20 November 2015. Posted in Other News, News

นสพ.ไทยรัฐ :  “สภาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ “ระบบหลักประกันสุขภาพประเทศไทย”  สำหรับแนวคิดและการผลักดันเพื่อจัดตั้ง “สภาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) บอกว่า ภายหลังการจัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ “บัตรทอง” ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านการรักษาพยาบาลของประเทศไทย เติมเต็มระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการข้าราชการ เพื่อทำให้คนไทยกว่า 65 ล้านคน เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง

สปสช.เห็นพ้องประชาคม สธ.ให้ ‘สสจ.-สสอ.’ ร่วมบริการเสริมสุขภาพป้องกันโรคประชาชน

Written by Health Focus on Saturday, 14 November 2015. Posted in Other News, News

สปสช.เห็นพ้องประชาคม สธ.ที่มีข้อเสนอให้ ‘สสจ.-สสอ.’ ร่วมบริการเสริมสุขภาพป้องกันโรคประชาชน ระบุเตรียมนำเข้าหารือ คกก. 7x7 แต่ สธ.ต้องดำเนินการให้ สสจ.-สสอ.เป็นสถานบริการสาธารณสุขก่อน เหตุปัจจุบันตามกฎกระทรวงมีสถานะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค

เครือข่ายหลักประกันสุขภาพอาเซียนไม่คืบ

Written by Health Focus on Saturday, 14 November 2015. Posted in Other News, News

เผยความสำเร็จเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอาเซียนบวกสาม หลังไทยถูกเลือกเป็นแกนนำผลักดันประเทศในอาเซียนบวกสามบรรลุเป้าหมายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สานต่อทั้งเวทีภูมิภาคและระดับโลก แต่ยอมรับช่วง 5 เดือนที่ผ่านมาไทยถูกติงทำกิจกรรมน้อยไป เหตุเลขาธิการ สปสช.ถูกคำสั่งย้าย ส่งผลการทำหน้าที่ประธานเครือข่ายสะดุด ขับเคลื่อนไม่คืบ

มติ ครม.ให้ สปสช.ดูทะเบียนสิทธิรักษา ปชช. ลดซ้ำซ้อน คาดช่วยรัฐประหยัด 1.4 พันล้าน

Written by Health Focus on Friday, 06 November 2015. Posted in Other News, News

ครม.เห็นชอบให้ สปสช.ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิรักษา ลดปัญหาสิทธิซ้ำซ้อน คาดว่าช่วยให้รัฐลดค่าใช้จ่ายสุขภาพซ้ำซ้อนลงได้โดย 1,425 ล้านบาท จากผู้มีสิทธิซ้ำซ้อน 475,000 ราย

อัมมาร สยามวาลา : ‘สภาประกันสุขภาพ’ ไม่รวมกองทุน ไม่ใช่ซุปเปอร์บอร์ด แต่เป็นเวทีฉันทามติ

Written by Health Focus on Friday, 06 November 2015. Posted in Other News, News

แม้ว่าการจัดตั้ง “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” จะเป็นการปฏิรูประบบรักษาพยาบาลของประเทศ เพื่อช่วยให้คนไทยมีความเท่าเทียมเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงครอบคลุม แต่หลัง 14 ปีของการดำเนินนโยบายยังไม่บรรลุเป้าหมาย แม้ว่าจะทำให้คนไทยทั้งประเทศมีหลักประกันสุขภาพ แต่ยังมีความเหลื่อมล้ำในสิทธิ์ เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 3 กองทุนรักษาพยาบาลหลักของประเทศ ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการเข้าถึงการรักษา แต่ยังกระทบต่อความยั่งยืนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศในระยะยาว

สธ.จัดทำยุทธศาสตร์สุขภาพโลก สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของคนไทย

Written by Health Focus on Friday, 16 October 2015. Posted in Other News, News

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพและภาคประชาสังคม จัดทำและพัฒนากรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลก พ.ศ. 2559-2562 เป็นฉบับแรกของประเทศไทย สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้คนไทย สอดคล้องนโยบายด้านสุขภาพของประชาคมโลก เตรียมนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา

โครงการฟันเทียมพระราชทานชวนผู้สูงอายุสิทธิบัตรทองใส่ฟันเทียมฟรี

Written by Health Focus on Friday, 16 October 2015. Posted in Other News, News

กรมอนามัย สปสช. และคณะทันตแพทย์ 9 มหาวิทยาลัย เชิญชวนผู้สูงอายุสิทธิ์บัตรทอง 60 ปีขึ้นไป รับบริการใส่ฟันเทียมฟรี ภายใต้ “โครงการฟันเทียมพระราชทาน ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ที่หน่วยบริการร่วมโครงการ เพื่อมีฟันบดเคี้ยวอาหาร เพิ่มคุณภาพชีวิต ถึง 31 พ.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติม 1330

ผลสำรวจประชาชนพึงพอใจ “บัตรทอง” ปี 58 สูงสุดในรอบ 13 ปี

Written by Health Focus on Friday, 09 October 2015. Posted in Other News, News

ผลสำรวจพึงพอใจบัตรทองปี 58 พบประชาชนพึงพอใจสูงที่สุดในรอบ 13 ปี ได้ 9.11 จากคะแนนเต็มสิบ หมอปิยะสกล ระบุสะท้อนการยอมรับของประชาชนและความเชื่อมั่นต่อคุณภาพรักษาพยาบาล ส่วนความพึงพอใจของบุคลากรสาธารณสุข แม้ไม่เท่าประชาชน แต่ดีขึ้นกว่าเดิมมาก มอบ สปสช.นำข้อคิดเห็นและผลสำรวจไปปรับปรุง

ผลคัดเลือกผู้แทน 8 จังหวัดเขต 4 สู่เวทีคัดเลือกบอร์ดหลักประกันสุขภาพ

Written by Health Focus on Friday, 09 October 2015. Posted in Other News, News

เมื่อวันที่  28 กันยายน 2558 ณ จ.พระนครศรีอยุธยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ ระดับจังหวัดในการคัดเลือกกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วม 150 คนจากในพื้นที่ 8 จังหวัดได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี และนครนายก

[12 3 4 5  >>  

News (2012-2015)