27 พ.ย.58 ‘97 ปีการสาธารณสุขไทย’

Written by Health Focus on Saturday, 05 December 2015. Posted in Other News, News

รมว.สธ. นำชาวสาธารณสุขถวายสักการะกรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข โดยในปี 2558 นี้กระทรวงสาธารณสุขมีอายุครบ 73 ปี และครบ 97 ปีของการสาธารณสุขไทยหลังจากที่สถาปนาครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ.2461ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี 2559

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2558) ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อม นพ.โสภณ เมฆธนปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนหน่วยงาน สมาคม และองค์กรต่างๆ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุขคนแรก พระองค์ได้วางรากฐานการสาธารณสุขของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขซึ่งตรงกับวันที่ 27 พฤศจิกายนทุกปี และประกอบพิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้อดีตข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้นำผู้บริหารกระทรวง ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

นพ. ปิยะสกล กล่าวว่า การสาธารณสุขไทยได้รับสถาปนาครั้งแรกด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 และทรงแต่งตั้งพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นชัยนาทนเรนทร เป็นอธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก ซึ่งพระองค์ได้บำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อการแพทย์การสาธารณสุขตลอดพระชนม์ชีพพระองค์ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะให้การสาธารณสุขเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศทำให้การสาธารณสุขไทยพัฒนาต่อเนื่องเป็นลำดับ จนกระทั่งขึ้นเป็นกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่10 มีนาคม 2485 และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2509 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวันที่ 27 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข

โดยในปี 2558 นี้กระทรวงสาธารณสุขมีอายุครบ 73 ปี และครบ 97 ปีของการสาธารณสุขไทยหลังจากที่สถาปนาครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ.2461 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ ในปี 2559 กระทรวงสาธารณสุขได้ถือเอาวันสถาปนากระทรวงขับเคลื่อนงานตามเป้าหมาย เพื่อประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุข ใน 10 เรื่อง คือ

1.การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวโดยบูรณาการ 5 กลุ่มวัยในตำบลต้นแบบ 

2.ลดอุบัติเหตุ มีการดำเนินงานตลอดปี กำหนดจุดเสี่ยงจังหวัดละ 5 จุด ประเมินผลทุก 3 เดือน

3.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ลดป่วย ลดตาย ลดแออัด ลดเวลารอคอยในการส่งต่อ

4.โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ค้นหา ควบคุม เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพื่อลดปัญหาโรคไตเรื้อรัง

5.บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การเงิน พัสดุโปร่งใส

6.ระบบส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันควบคุมโรค ระบบคุ้มครองผู้บริโภค ระบบดูแลภาวะฉุกเฉิน

7.กำจัดโรคพยาธิใบไม้ในตับเพื่อลดมะเร็งท่อน้ำดี

8.การพัฒนากฎหมายสาธารณสุข

9.การพัฒนาการผลิตยา/วัคซีน

และ10.การเร่งรัดออกใบอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แหล่งที่มาของข่าว : Website Health Focus
http://hfocus.org/content/2015/11/11304

About the Author

Health Focus

Health Focus เว็บไซต์รวบรวมข่าวสารเจาะลึกระบบสุขภาพ

News (2012-2015)