สธ.เดินหน้า 10 เป้าหมายสุขภาพ พร้อมลงนามคำรับรองปฏิบัติงานของผู้บริหาร

Written by Health Focus on Saturday, 05 December 2015. Posted in Other News, News

สธ.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย กำหนดเป้าหมายปี 2559 เพื่อคนไทยสุขภาพดี ลดป่วย ลดเสียชีวิต เจ้าหน้าที่มีความสุข รวมถึงการพัฒนาระบบ 10 เรื่อง เน้นบูรณาการการทำงานกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ด้วยตัวชี้วัดการทำงานที่สามารถ วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานระหว่าง ปลัด สธ.-รมว.สธ. และระหว่างผู้บริหารทุกระดับ

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2558) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 และพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวง (Performance Agreement: PA) ประจำปี 2559 ในระดับกระทรวงระหว่างปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และระหว่างผู้บริหารในแต่ละระดับ โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากส่วนกลางประกอบด้วย อธิบดีทุกกรม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ผู้อำนวยการสำนัก/กองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ร่วมพิธีลงนาม 259 คน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับ ถ่ายทอดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายสู่การปฏิบัติ และมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ โดยในปีงบประมาณ 2559 นี้ได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชน ใน 10 ประเด็น ได้แก่

1.การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวโดยบูรณาการ 5 กลุ่มวัยในตำบลต้นแบบ 

2.ลดอุบัติเหตุ มีการดำเนินงานตลอดปี กำหนดจุดเสี่ยงจังหวัดละ 5 จุด ประเมินผลทุก 3 เดือน

3.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ลดป่วย ลดตาย ลดแออัด ลดเวลารอคอยในการส่งต่อ

4.โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ค้นหา ควบคุม เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพื่อลดปัญหาโรคไตเรื้อรัง

5.บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การเงิน พัสดุโปร่งใส

6.ระบบส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันควบคุมโรค ระบบคุ้มครองผู้บริโภค ระบบดูแลภาวะฉุกเฉิน7.กำจัดโรคพยาธิใบไม้ในตับเพื่อลดมะเร็งท่อน้ำดี

8.การพัฒนากฎหมายสาธารณสุข

9.การพัฒนาการผลิตยา/วัคซีน

และ 10.การเร่งรัดออกใบอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โดยมอบให้ผู้บริหารหน่วยงานในส่วนกลางและภูมิภาคนำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ วัดผลได้ และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

โดยเฉพาะงานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวโดยการบูรณาการ 5 กลุ่มวัยในตำบลต้นแบบ ได้เริ่มต้นดำเนินงานในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณ 600 ล้านบาท กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขณะนี้ได้คัดเลือก 1,068 ตำบล ดูแลผู้สูงอายุ 100,000 คน และจะลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Long term care) สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง แบบบูรณาการในพื้นที่ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 นี้

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เริ่มจากการลดผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ด้วยการควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 40-50 เพื่อป้องกันหรือชะลออาการของโรคไตเรื้อรังไม่ให้ก้าวเข้าสู่ระยะท้ายๆ ที่ต้องรับการล้างไต โดยให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ เปิด CKD คลินิกดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรังอย่างครบวงจร

ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการด้าน การเงิน การคลัง ของสถานบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อช่วยกันเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารการเงินของหน่วยบริการในพื้นที่ไม่ให้มีปัญหาด้านการเงินการคลัง

แหล่งที่มาของข่าว : Website Health Focus
http://hfocus.org/content/2015/11/11307

About the Author

Health Focus

Health Focus เว็บไซต์รวบรวมข่าวสารเจาะลึกระบบสุขภาพ

News (2012-2015)