สธ.ตั้งเป้าคนไทยสุขภาพแข็งแรง อายุยืนไม่น้อยกว่า 80 ปี ภายใน 10 ปี

Written by Health Focus on Friday, 27 November 2015. Posted in Other News, News

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อมบุคลากร รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเวทีสุขภาพโลก ตั้งเป้าคนไทยจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น มีอายุยืนไม่น้อยกว่า 80 ปี และมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปี ภายใน 10 ปี

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่ รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการประจำปี 2558 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “ต้อนรับประชาคมอาเซียนอย่างสุขภาพดี...มีความสุข : Welcome to AEC…Healthy & Happiness” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพ รวมถึงนำเสนอผลงานทางวิจัยและพัฒนาของบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเข้าร่วมกว่า 500 คน

นพ.โสภณ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าภายในทศวรรษต่อไป คนไทยจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน โดยมีอายุยืนไม่น้อยกว่า 80 ปี และมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปี เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ เกิดระบบสุขภาพไทยที่พึงประสงค์ และเตรียมพร้อมก้าวสู่เวทีสุขภาพระดับอาเซียนและระดับโลก สอดคล้องกับแผนพัฒนาสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติช่วงที่ 2 (Millennium Development Goals: MDGs post - 2015) มีทิศทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กำหนดให้สุขภาพเป็น 1 ใน 17เป้าหมายที่ต้องบรรลุ เพื่อให้ประชากรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างถ้วนทั่ว (well-being for all)

นอกจากนี้ ในปี 2559 กระทรวงสาธารณสุข ยังได้กำหนดเป้าหมายการทำงานที่สำคัญโดยมีข้อหนึ่งกล่าวถึงบทบาทด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็งในภูมิภาคและในประชาคมโลก และปลายปี 2558 นับเป็นปีแห่งการเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีประชากร 600 ล้านคน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน เช่น การเกิดโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ ข้ามพรมแดน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การเคลื่อนย้ายของผู้ป่วยและของบุคลากรสาธารณสุขระหว่างประเทศ ดังนั้นความร่วมมือด้านการพัฒนาการสาธารณสุขระหว่างประเทศสมาชิก จะเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ที่จะนำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพื่อให้ประชากรอาเซียนมีสุขภาพดี ส่งผลต่อการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจ

นพ.วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ผู้อำนวยการ รพ.พระนั่งเกล้า กล่าวว่า รพ.พระนั่งเกล้า เป็น รพ.ตติยภูมิขนาด 515 เตียง มีบุคลากร 1,500 คน ให้บริการประชาชนในพื้นที่ จ.นนทบุรีและเขตใกล้เคียง การประชุมในปีนี้เน้นการเตรียมพร้อมบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้ความรู้ด้านวิชาการ เช่น โรคติดเชื้อในกลุ่มประเทศอาเซียน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ สังคมก้มหน้า ฯลฯ นำเสนอผลงานวิจัยจากการทำงาน จากนักวิชาการภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ในการปฏิบัติหน้าที่แก่ประชาชนได้อย่างมั่นใจ พร้อมมีความสุขในการทำงาน

แหล่งที่มาของข่าว : Website Health Focus
http://hfocus.org/content/2015/11/11263

About the Author

Health Focus

Health Focus เว็บไซต์รวบรวมข่าวสารเจาะลึกระบบสุขภาพ

News (2012-2015)