กนิษชานันท์ ช่วยเรือง

กนิษชานันท์ ช่วยเรือง, MSc, PhD. Community Medicine (เวชศาสตร์ชุมชน) นักวิจัยของศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (TRC-HS) สาขางานวิจัยที่ถนัดและเรื่องที่สนใจในด้านระบบบริการสุขภาพ, การพัฒนาเครื่องมือวัดผล/ตัวชี้วัด, การประเมินผล, ระบบประกันสุขภาพ

การระดมสมองเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Saturday, 18 May 2013. Posted in TRC-HS News, News

เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2556 ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้จัดให้มีการประชุม “การระดมสมองเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย” ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีการนำเสนอถึง กรอบแนวคิดงานวิจัยด้านระบบบริการสุขภาพ ภายใต้การจัดการของศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยจัดแสดงดังแผนภูมด้านล่างนี้

News (2012-2015)