News

Health News.

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 52 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Wednesday, 26 June 2013. Posted in TRC-HS News, News

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 52 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2556 ภายใต้หัวข้อประชุมในปีนี้ ‘Healthcare Beyond Boundaries: ASEAN Initiative’

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 52 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2556 ภายใต้หัวข้อประชุมในปีนี้ ‘Healthcare Beyond Boundaries: ASEAN Initiative’ ดังนี้

แรงงานต่างด้าว มนุษย์ล่องหนในประเทศไทย

Written by Health Focus on Monday, 06 May 2013. Posted in Other News, News

ประเทศไทยในปัจจุบันมีความต้องการแรงงานในปริมาณที่สูง โดยเฉพาะแรงงานในภาคเกษตรกรรม และงานในระดับล่าง

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีความต้องการแรงงานต่างด้าวในสัดส่วนที่สูงขึ้น เพื่อเป็นแรงงานทดแทน เช่น กรรมกรแบกหาม แม่บ้าน ยาม คนทำความสะอาด ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบันมีแรงงานในภาคส่วนนี้กว่า 3 ล้านคน (กรมการจัดหางาน สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 2553) ซึ่งเป็นแรงงานที่เข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมาย และผิดกฎหมาย

การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Wednesday, 26 June 2013. Posted in TRC-HS News, News

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และจัดลำดับความสำคัญ “การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย” เมื่อวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม

หลังจากที่ศูนย์วิจัยฯ ได้จัดให้มีการประชุมระดมสมองในสี่กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการภาคเอกชน ผู้ให้บริการภาครัฐ และผู้ควบคุมดูแลระบบบริการสุขภาพ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหาในระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต้องการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เมื่อวันที่ 3 - 4 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ทำให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการนำมาวิเคราะห์ทิศทาง แนวโน้ม สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบบริการสุขภาพ นำไปสู่กิจกรรมต่อมาคือการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีศักยภาพในด้านระบบบริการสุขภาพและในด้านวิจัยระบบสุขภาพ ร่วมกับกรรมการกำหนดทิศทางงานวิจัยของศูนย์วิจัยฯ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และจัดลำดับความสำคัญ “การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย” เมื่อวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 43 คน ดังนี้

หวัดนกมรณะ “เอช7เอ็น9” สัตว์รอดคนตาย

Written by Health Focus on Monday, 06 May 2013. Posted in Other News, News

ไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ "เอช 7 เอ็น 9" (H7N9 Bird Flu) อาละวาดคร่าชีวิตมนุษย์ครั้งแรกในจีน เมื่อวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มมากกว่า 125 คน เสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า 27 คน แหล่งแพร่ระบาดเริ่มจากเซี่ยงไฮ้ก่อนกระจายไปอีกจาก 7 มณฑลกลายเป็น 31 มณฑล และแพร่กระจายไปยังไต้หวันด้วย โดยผู้ป่วยชายวัย 53 ปี ติดเชื้อตัวนี้หลังเดินทางกลับเมืองซูโจวของจีนได้เพียง 3 วัน

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2556

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Wednesday, 26 June 2013. Posted in TRC-HS News, News

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2556 ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 209 ตึกอานันทมหิดล มีรายละเอียดดังนี้

จัดแถวแรงงานนอกเตรียมพร้อมสู่เออีซี

Written by Health Focus on Monday, 06 May 2013. Posted in Other News, News

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2556 คณะรัฐมนตรี มีมติให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตรวจสุขภาพ และจัดทำประกันสุขภาพ ให้แก่ ทั้งแรงงานข้ามชาติ และผู้ติดตามซึ่งเข้ามาอยู่ในเมืองไทย แต่ยังไม่ได้รับความดูแลจากระบบประกันสังคมไทย ให้ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

ชี้หลักประกันสุขภาพไทยเหลื่อมล้ำแนะยุบเลิกสวัสดิการขรก.

Written by Health Focus on Monday, 06 May 2013. Posted in Other News, News

น.ส.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผอ.วิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) นำเสนอเรื่อง "กลไกการอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ" ภายในการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2556 "จัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม" ว่า มิติความเหลื่อมล้ำในระบบประกันสุขภาพไทย 3 กองทุนหลัก คือ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการ ประกอบด้วย 3 เรื่องหลัก 1.สิทธิประโยชน์ เช่น การคุ้มครองบุคคลในครอบครัว ยาและเวชภัณฑ์ การชดเชยความเสียหายจากการรักษาพยาบาล 2.คุณภาพในการรักษาพยาบาล และ3.ภาระค่าใช้จ่ายเบี้ยประกัน

10 best resources on ...mixed methods research in health systems

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Thursday, 20 June 2013. Posted in TRC-HS News, News

Mixed methods research has become increasingly popular in health systems. Qualitative approaches are often used to explain quantitative results and help to develop interventions or survey instruments.

ซัด P4P ยิ่งเพิ่มเหลื่อมล้ำ

Written by Health Focus on Tuesday, 07 May 2013. Posted in Other News, News

นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ จ.นราธิวาส กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ยกเลิกเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายตามประกาศฉบับที่ 4 และ 6 แล้วให้ใช้การจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน หรื อ P4P ตามประกาศฉบับที่ 8 และ 9 แทน ว่า ทุกวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนยังคงได้รับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายมากน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของโรงพยาบาล แต่สายงานบริหารทั้งหมด อันได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การเงิน พัสดุ เป็นต้น กลับตกหล่นไม่อยู่ในประกาศฉบับที่ 8 ทำให้ไม่ได้แม้แต่บาทเดียว จากเดิมได้ 600-1,800 บาท แต่ปัจจุบันได้เพียงค่าตอบแทนตาม P4P เพียง 1% ของเงินเดือน ขณะที่โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปตามประกาศฉบับที่ 9 ได้ไม่ต่ำกว่า 8.5% ของเงินเดือน "นี่หรือการออกประกาศฉบับ 8 และ 9 มาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ แต่แท้จริงยิ่งกว่าเหลื่อมล้ำ อนาคตอันใกล้จะเกิดภาวะสมอง ไหล โดยเฉพาะกับฝ่ายบริหารที่เป็นบุคลากรสายสนับสนุนที่สำคัญมากๆ ที่หายากอยู่แล้ว นอกจากจะไหลเข้าเมืองใหญ่แล้วยังจะยิ่งไม่มีใครย้ายมาบรรจุ อยู่ไกลแล้วยังได้ค่าตอบแทนน้อยกว่า ความถูกต้องเป็นธรรมไม่มีใน สธ.ยุคนี้" นพ.สมชายระบุ

Healthcare beyond boundaries: ASEAN Initiatives

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Wednesday, 05 June 2013. Posted in TRC-HS News, News

คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ขอเรียนเชิญ ท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายและการเสวนาเรื่อง "ผลกระทบจากประชาคมอาเซียน 2558 (AEC2015) และการปรับตัวของระบบบริการสุขภาพ" วันที่ 18 มิถุนายน 2556

ไอ้โม่งสั่งลับโยกงบ 75 ล. สปสช.ให้ สธ.'หมอเกรียง'แฉสายตรงถึง อภ./หมอวินัย-หมอวิทิตอึกอักอ้างจำรายละเอียดไม่ได้

Written by Health Focus on Tuesday, 07 May 2013. Posted in Other News, News

"แพทย์ชนบท" แฉอีกแล้ว มีไอ้โม่งสั่งองค์การเภสัชฯ โอนงบสนับสนุนกิจการภาครัฐ 75 ล้านบาทของ สปสช. ไปให้กระทรวงสาธารณสุข "หมอวินัย" บอกงงไม่รู้เรื่อง ส่วน "หมอวิทิต" ระบุมีหนังสือจาก สปสช.ส่งถึง 1 ฉบับ แต่จำรายละเอียดไม่ได้ ขอเวลาตรวจสอบ ยันการจ่ายเงินคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และยึดโครงการเป็นหลัก

จัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Saturday, 18 May 2013. Posted in TRC-HS News, News

เนื่องด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และเครือสถาบัน ร่วมกับองค์กรภาคี จัดการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2556 เรื่อง “จัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม” ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ การนี้ ศูนย์วิจัย TRC-HS ได้มีส่วนร่วมในการจัดโปสเตอร์แสดงผลงานและแนะนำศูนย์วิจัยฯ ด้วย สรุปภาพรวมการจัดงาน

1 ปีฉุกเฉินรักษาฟรีเหลวนักวิชาการแนะรัฐถกรพ.เอกชน "ปรับนิยามเจ็บป่วยฉุกเฉิน"

Written by Health Focus on Tuesday, 07 May 2013. Posted in Other News, News

ประเมิน 1 ปี เจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาฟรี พบปัญหาอื้อ นักวิชาการแนะ ยกนิยามป่วยฉุกเฉินใหม่ ระบุที่ผ่านมา รพ.เอกชน ไม่มีส่วนร่วมในการกำหนด ด้าน สปสช.ยันคำนวณค่ารักษาตามหลักวิชาการ พร้อมตั้งคณะกรรมการวิจัยร่วมกัน ยกต้นทุนรักษาให้เป็นที่ยอมรับ

การระดมสมองเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย

Written by กนิษชานันท์ ช่วยเรือง on Saturday, 18 May 2013. Posted in TRC-HS News, News

เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2556 ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้จัดให้มีการประชุม “การระดมสมองเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย” ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีการนำเสนอถึง กรอบแนวคิดงานวิจัยด้านระบบบริการสุขภาพ ภายใต้การจัดการของศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยจัดแสดงดังแผนภูมด้านล่างนี้

BLANK

on Saturday, 26 July 2014. Posted in Other News, News

<<  46 47 48 49 50 [51

News (2012-2015)