News

Health News.

ห่วงสถานการณ์หลังออกประกาศสิทธิผู้ป่วย หวั่นกระทบผู้ป่วยด้อยโอกาส

Written by Health Focus on Friday, 20 November 2015. Posted in Other News, News

“หมอไพบูลย์” อาจารย์แพทย์รามาฯ ห่วงสถานการณ์หลังประกาศสิทธิผู้ป่วย เหตุเป็นหลักเกณฑ์ล่อแหลมและเป็นปฏิบัติการใจดำ หวั่นส่งกระทบกลุ่มผู้ป่วยด้อยโอกาส แนะแพทยสภาต้องติดตามและทบทวนหลังประกาศ ต้องมองเหรียญสองด้าน ไม่ดูแต่เฉพาะมุมของแพทย์

ธนาคารโลกหนุนหลักประกันสุขภาพ ชี้รัฐต้องเพิ่มงบให้พอ เพื่อไม่กระทบคุณภาพบริการ

Written by Health Focus on Friday, 20 November 2015. Posted in Other News, News

ผู้แทนธนาคารโลก หนุน “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” เน้นเพิ่มความสำคัญแก้ปัญหาฝั่งผู้ให้บริการ งบต้องเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ไม่กระทบคุณภาพบริการ “นักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขโลก” ระบุ รัฐต้องจัดสรรงบจากภาษีอย่างเสมอภาค ดูแลประชาชนทุกระบบอย่างเท่าเทียม ด้าน “นิมิตร์” ยัน ไทยต้องมีระบบหลักประกันสุขภาพระบบเดียว แต่หากมีหลายระบบ ต้องเดินหน้าข้อเสนอ 8 ข้อลดความเหลื่อมล้ำ

หนุน สสอ./สสจ. เป็น ‘หน่วยบริการร่วมป้องกันโรค’ ภายใต้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ

Written by Health Focus on Friday, 20 November 2015. Posted in Other News, News

“หมอพูลชัย” หนุน สสอ./สสจ. เป็น “หน่วยบริการร่วมป้องกันโรค” ภายใต้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ แนะแยก “งบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” ออกจากงบเหมาจ่ายลงโรงพยาบาล เหตุถูกรวมเป็นงบรักษา กระทบต่องานส่งเสริมสุขภาพฯ ระบุการส่งตรง สสอ./สสจ. จะช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองทำงานร่วมท้องถิ่นมากขึ้น

นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ : ความกลมกลืนหลักประกันสุขภาพ ทางเลือกเพื่อลดไม่เท่าเทียม

Written by Health Focus on Friday, 20 November 2015. Posted in Other News, News

การจัดตั้ง “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” นับเป็นการปฏิรูประบบสุขภาพครั้งใหญ่ของประเทศไทย เพราะช่วยให้คนไทยถึง 48 ล้านคน มีระบบหลักประกันสุขภาพรองรับ เข้าถึงการรักษาได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง แต่ในช่วง 14 ปีของการดำเนินนโยบายนี้ยังไม่บรรลุเป้าหมายในแง่ของการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทำให้ยังคงปรากฎความไม่เท่าเทียม แม้ว่าจะมีความพยายามเพื่อลดช่องว่างนี้ลงอย่างต่อเนื่องก็ตาม

สภาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เดินหน้าหรือถอยหลัง

Written by Health Focus on Friday, 20 November 2015. Posted in Other News, News

นสพ.ไทยรัฐ :  “สภาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ “ระบบหลักประกันสุขภาพประเทศไทย”  สำหรับแนวคิดและการผลักดันเพื่อจัดตั้ง “สภาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) บอกว่า ภายหลังการจัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ “บัตรทอง” ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านการรักษาพยาบาลของประเทศไทย เติมเต็มระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการข้าราชการ เพื่อทำให้คนไทยกว่า 65 ล้านคน เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง

สปสช.เห็นพ้องประชาคม สธ.ให้ ‘สสจ.-สสอ.’ ร่วมบริการเสริมสุขภาพป้องกันโรคประชาชน

Written by Health Focus on Saturday, 14 November 2015. Posted in Other News, News

สปสช.เห็นพ้องประชาคม สธ.ที่มีข้อเสนอให้ ‘สสจ.-สสอ.’ ร่วมบริการเสริมสุขภาพป้องกันโรคประชาชน ระบุเตรียมนำเข้าหารือ คกก. 7x7 แต่ สธ.ต้องดำเนินการให้ สสจ.-สสอ.เป็นสถานบริการสาธารณสุขก่อน เหตุปัจจุบันตามกฎกระทรวงมีสถานะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค

4 องค์กรหมออนามัยทำแผนยุทธศาสตร์ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพในชุมชน

Written by Health Focus on Saturday, 14 November 2015. Posted in Other News, News

มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัย ชมรมสาธารณสุข และสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข จัดประชุมแกนนำถอดบทเรียนลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ สสส.หนุนเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน

สธ.ปฏิรูป 5 เรื่อง บรรลุเป้าหมายระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ใน 20 ปีข้างหน้า

Written by Health Focus on Saturday, 14 November 2015. Posted in Other News, News

กระทรวงสาธารณสุขปฏิรูประบบสุขภาพ 5 เรื่องหลัก ความเป็นเอกภาพการบริหารจัดการ การเงินการคลังด้านสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันปัจจัยเสี่ยง จัดระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และการใช้ภูมิปัญญาไทย การแพทย์แผนไทยในการพัฒนาสุขภาพ เพื่อบรรลุระบบสุขภาพไทยที่พึงประสงค์ในอีก 20 ปีข้างหน้าและเป้าหมายสุขภาพระดับโลก

16-17 พ.ย.นี้ ประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพ สร้างความกลมเกลียว-ยั่งยืนในระบบ

Written by Health Focus on Saturday, 14 November 2015. Posted in Other News, News

16-17 พ.ย.นี้ ประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย ครั้งที่ 1 “หลักประกันสุขภาพ: ความก้าวหน้า ความท้าทาย และความกลมกลืน” เวทีแลกเปลี่ยนสร้างความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องระบบสุขภาพ มุ่งบูรณาการพัฒนาระบบร่วมกัน สู่ความเท่าเทียมกันและความยั่งยืนระบบหลักประกันสุขภาพประเทศไทย

เครือข่ายหลักประกันสุขภาพอาเซียนไม่คืบ

Written by Health Focus on Saturday, 14 November 2015. Posted in Other News, News

เผยความสำเร็จเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอาเซียนบวกสาม หลังไทยถูกเลือกเป็นแกนนำผลักดันประเทศในอาเซียนบวกสามบรรลุเป้าหมายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สานต่อทั้งเวทีภูมิภาคและระดับโลก แต่ยอมรับช่วง 5 เดือนที่ผ่านมาไทยถูกติงทำกิจกรรมน้อยไป เหตุเลขาธิการ สปสช.ถูกคำสั่งย้าย ส่งผลการทำหน้าที่ประธานเครือข่ายสะดุด ขับเคลื่อนไม่คืบ

สธ.กำหนดวาระพัฒนาสาธารณสุข 4 ด้าน รองรับประชาคมอาเซียน

Written by Health Focus on Friday, 06 November 2015. Posted in Other News, News

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียนภายหลัง ปี 2558 กำหนดวาระพัฒนาด้านสาธารณสุข 4  ด้าน คือ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี โต้ตอบและรับมือกับภัยคุกคาม เข้าถึงการดูแลสุขภาพ อาหารและน้ำปลอดภัย เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย

มติ ครม.ให้ สปสช.ดูทะเบียนสิทธิรักษา ปชช. ลดซ้ำซ้อน คาดช่วยรัฐประหยัด 1.4 พันล้าน

Written by Health Focus on Friday, 06 November 2015. Posted in Other News, News

ครม.เห็นชอบให้ สปสช.ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิรักษา ลดปัญหาสิทธิซ้ำซ้อน คาดว่าช่วยให้รัฐลดค่าใช้จ่ายสุขภาพซ้ำซ้อนลงได้โดย 1,425 ล้านบาท จากผู้มีสิทธิซ้ำซ้อน 475,000 ราย

ครม.เห็นชอบ ‘ร่าง พ.ร.บ.สถานประกอบการสุขภาพ และร่าง พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์’

Written by Health Focus on Friday, 06 November 2015. Posted in Other News, News

ครม. 3 พ.ย.เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และ อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ฉบับใหม่ ก่อนส่งให้ สนช.พิจารณาต่อไป

อัมมาร สยามวาลา : ‘สภาประกันสุขภาพ’ ไม่รวมกองทุน ไม่ใช่ซุปเปอร์บอร์ด แต่เป็นเวทีฉันทามติ

Written by Health Focus on Friday, 06 November 2015. Posted in Other News, News

แม้ว่าการจัดตั้ง “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” จะเป็นการปฏิรูประบบรักษาพยาบาลของประเทศ เพื่อช่วยให้คนไทยมีความเท่าเทียมเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงครอบคลุม แต่หลัง 14 ปีของการดำเนินนโยบายยังไม่บรรลุเป้าหมาย แม้ว่าจะทำให้คนไทยทั้งประเทศมีหลักประกันสุขภาพ แต่ยังมีความเหลื่อมล้ำในสิทธิ์ เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 3 กองทุนรักษาพยาบาลหลักของประเทศ ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการเข้าถึงการรักษา แต่ยังกระทบต่อความยั่งยืนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศในระยะยาว

‘หมอสมศักดิ์’ ยันคำประกาศสิทธิผู้ป่วยฉบับใหม่เป็นหลักการสากล

Written by Health Focus on Friday, 06 November 2015. Posted in Other News, News

นายกแพทยสภาชี้คำประกาศสิทธิผู้ป่วยฯฉบับใหม่เป็นหลักการสากลใช้ในทุกประเทศ ย้ำสิทธิต้องมาพร้อมหน้าที่และความรับผิดชอบ อัดกลุ่มต้านมีอคติ-ยกเหตุผลไม่ Make Sense มาคัดค้าน

<<  1 [23 4 5 6  >>  

News (2012-2015)