ระบบหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร

0.0/5 rating (0 votes)
  • Last update: 08 August 2013

เอกสารประกอบการประชุมเสวนาเรื่อง “การจัดรูปแบบระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการของกระทรวงสาธารณสุขและเขตกรุงเทพมหานคร และโอกาสวิจัยสำหรับโรงเรียนแพทย์เพื่อพัฒนาระบบบริการและการส่งต่อ” เรื่อง การจัดระบบบริการสุขภาพเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สาขากรุงเทพมหานคร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการให้บริการสุขภาพการรักษาพยาบาลและการส่งต่อผู้ป่วย และคำถามที่น่าวิจัยเพื่อนำความรู้มาพัฒนาระบบบริการและงานวิจัย ในมุมมองของ สปสช. โดย นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขากรุงเทพมหานคร