การใช้บริการสุขภาพของผู้ป่วยชาวลาวในประเทศไทย

0.0/5 rating (0 votes)
  • Last update: 19 May 2013
  • Author: นางสุวารี เจริญมุขยนันท และ รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์

ข้อมูลจากการสํารวจสถานการณ์การใช้บริการสุขภาพ ของผู้ป่วยชาวลาวในโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลศูนย์ของประเทศไทย ที่อยู่ติดพรมแดนประเทศลาวทั้งหมด 11 จังหวัด 54 โรงพยาบาล พบว่า  การใช้บริการของผู้ป่วยชาวลาว ในช่วงปี 2551-2553 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนืองและยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งจํานวนคนและจํานวนครั้ง โดยโรคที่มาใช้บริการ เป็นโรคที่พบได้ทั่วไป ไม่จําเป็นต้องใช้หัตถการขั้นสูง โดยเฉพาะการใช้บริการสุขภาพในประเภทที่ไม่ใช่โรค เช่น การตรวจสุขภาพ การคลอด มีจํานวนสูงเพิ่มขึ้น