การจัดรูปแบบระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการของกระทรวงสาธารณสุข และเขตกรุงเทพมหานคร กับโอกาสวิจัยสาหรับโรงเรียนแพทย์เพื่อพัฒนาระบบบริการและการส่งต่อ

0.0/5 rating (0 votes)
  • Last update: 08 August 2013
  • Author: รศ.นพ.ดร. จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์

เอกสารประกอบการประชุมเสวนาเรื่อง “การจัดรูปแบบระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการของกระทรวงสาธารณสุขและเขตกรุงเทพมหานคร และโอกาสวิจัยสำหรับโรงเรียนแพทย์เพื่อพัฒนาระบบบริการและการส่งต่อ” เรื่อง การจัดรูปแบบระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการของกระทรวงสาธารณสุข  และเขตกรุงเทพมหานคร  กับโอกาสวิจัยสาหรับโรงเรียนแพทย์เพื่อพัฒนาระบบบริการและการส่งต่อ โดย รศ.ดร.นพ. จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ