Health Services Rearch

 

Health System Rearch

Research Network

Recommended Research

  • 1
  • 2

TRC-HS News

ข่าว กิจกรรม การประชุม ของศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Thailand Center for Health Services System : TRC-HS)

Other News

การสำรวจประสบการณ์ของผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล เป็นการศึกษานำร่อง ทั้งเพื่อทดสอบแนวทางที่ใช้ในการสำรวจประสบการณ์ผู้ใช้บริการ และศึกษาผลการสำรวจที่ได้ โดยออกแบบการสำรวจให้ครอบคลุมทุกสิทธิการรักษา กระจายทุกเขตบริการสุขภาพ 12 เขต และกรุงเทพมหานคร โดยการสำรวจด้วยแบบสอบถามที่กรมการแพทย์ได้ให้มีการพัฒนาไว้แล้ว ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การเข้ารับบริการ ประสบการณ์ด้านการดูแลรักษาพยาบาล ประสบการณ์ด้านการรับบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก และประสบการณ์ในภาพรวมของการไปใช้บริการที่โรงพยาบาลครั้งล่าสุด ใช้วิธีการสำรวจข้อมูล กำหนดเป็น 3 รูปแบบดังนี้ (1) วิธีการส่งไปรษณีย์ไปยังกลุ่มตัวอย่างโดยตรง (2) วิธีการส่งแบบสำรวจผ่าน สสอ. พร้อมให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นผู้ตอบแบบสำรวจ และ (3) วิธีการส่งแบบสำรวจผ่าน สสอ. เพื่อให้ อสม.เป็นผู้ดำเนินการสัมภาษณ์ หรือส่งให้ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ตอบ

ผลการสำรวจ มีผู้ตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 2,481 คน คิดเป็นอัตราการตอบกลับโดยรวมร้อยละ 30.9 แต่มีอัตราการตอบกลับในส่วนของการสำรวจทางไปรษณีย์เพียงร้อยละ 10 ผู้ตอบแบบสำรวจมีอายุอยู่ระหว่าง 18 –94 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61.4) ประเภทบริการที่ไปรับบริการมากที่สุดในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาคือ บริการผู้ป่วยนอก (ร้อยละ 65.7) โดยใช้ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) เข้ารับการรักษามากที่สุด (ร้อยละ 56.4)   ประสบการณ์ในด้านการดูแลรักษาพยาบาลในภาพรวม พบว่า แพทย์-พยาบาล ให้ความสนใจดูแลตามความเร่งด่วนในเวลาที่คาดหวัง ร้อยละ 58.1, แพทย์-พยาบาล ใส่ใจรับฟังปัญหาสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 50.2 ในขณะที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ 17.5  ทั้งนี้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อความรู้ ความสามารถของบุคลากรของโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก ร้อยละ 40.0 ในด้านการรับบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ป้ายบอกทาง ความสะอาดและความเพียงพอของห้องน้ำ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาล ประสบการณ์ของผู้มารับบริการพบว่าอยู่ในระดับดี ส่วนระยะเวลารอคอยเพื่อรับบริการ มีระยะเวลาการรอคอยเท่าที่คาดหวังไว้ร้อยละ 47  ทั้งนี้ในการมารับบริการที่โรงพยาบาลมีเหตุการณ์ความผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนในการทำงานที่ทำให้ไม่พึงพอใจ ประมาณร้อยละ 12.8 ในต่างจังหวัด และร้อยละ 18.4 ในกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตามผู้มารับบริการยังคงเลือกไปใช้บริการที่โรงพยาบาลเดิมที่ไปใช้บริการครั้งล่าสุดอีกร้อยละ 69.5

          ข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ การสำรวจประสบการณ์ผู้ใช้บริการ ได้อัตราการตอบกลับไม่สูงนักจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนแบบสอบถามในการสำรวจให้เพียงพอ และยังมีโอกาสปรับปรุงหลายประการในเรื่องบริการจากประสบการณ์ผู้ใช้บริการ ที่โรงพยาบาลควรนำไปพิจารณาในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล